הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה – נוסח מודעה לציבור
  ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 14/6/2020 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ("בית המשפט") בקשה לאישור הסכם פשרה ("הסכם פשרה") בת"צ 43626-02-19 פסר זקס נגד המריץ שליחויות את פלאש לוגויסטיקה בע"מ ח.פ. 540231644 ("המשיבה" ו-"התובענה"). עניינה של התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית בטענת המבקש כי המשיבה לא הנגישה באופן מלא את מערך ההפצה באמצעות מכונות אוטומטיות עבור אנשים עם מוגבלויות. בשל אלו טען המבקש כי המשיבה הפרה, בין היתר, את הוראות, תקנות וחוקי שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בכך שלא הנגישה באופן מלא את מערכת המכונות האוטומטיות. לאחר מו"מ, הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט להלן. 
המבקש מיוצג באמצעות ב"כ עוה"ד טל לביא, מרח' י.ד ברקוביץ 4, תל-אביב, טל: 03-6092933; פקס': 03-6091933 דואר אלקטרוני tallavie.law@gmail.com .
המשיבה מיוצגת באמצעות ב"כ עוה"ד אורון שוורץ ואח' ממשרד שוורץ-נרקיס ושות' מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב טלפון 036855344 פקס 035322585 דואר אלקטרוני info@scnr-adv.com
 
עיקרי הסכם הפשרה
 
"חברי הקבוצה" – כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לרכוש ו/או לעשות שימוש במכונות האוטומטיות של המשיבה אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או תחת שם המותב שלה".
הסדרה:  עד למועד חתימת הסכם זה תיקנה המשיבה את הדרוש תיקון בהתייחס למכונות האוטומטיות שבבעלותה ו/או בשימושה. בנוסף, במסגרת ההסכם מתחייבת המשיבה להמשיך ולפעול על פי חוק לשמירה על רצף ההנגשה במערך השירות וכן לטפל בכל פנייה שתתקבל בעניין זה.

מתן הטבה לחברי הקבוצה: המשיבה תעניק פיצוי שווה ערך לסך 430,000  ש"ח (להלן: "סכום הפיצוי"). סכום הפיצוי ישולם בדרך של הנגשת מערך השירות של המשיבה ומתן הטבה לאלו המבקשים להשתמש בישרות המשיבה. מוסכם על הצדדים, בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות כי הגמול הכולל למבקשת יעמוד על סכום של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין וכי שכר הטרחה לב"כ המבקשת יעמוד על 40,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.
ההטבה האישית תוענק באמצעות משלוח הודעה לכל לקוח המצפה לקבלת חבילה. הלקוח יקבל מידי המשיבה הודעת SMS ובה הוא יתבקש להשיב האם הוא זקוק להנגשת השירות. ככל ויידרש להנגשה, יקבל הלקוח הרלוונטי מסרון חוזר ובו קופון למימוש הטבה בסך 10 ₪ בגין המשלוח הבא שיבקש.
 
בכפוף לאישור הסכם הפשרה בפסק דין, בכפוף לכך שההסכם לא בוטל ובכפוף לביצוע התחייבויות המשיבה עפ"י ההסכם, מוותרים המבקשת וכל אחד מחברי הקבוצה כלפי המשיבה באופן סופי, מלא ומוחלט, על כל הטענות והעילות, במישרין ו/או בעקיפין, הידועות או שיתבררו בעתיד, שבעניין התובענה ובקשת האישור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף לתנאים בהסדר הפשרה, יהווה פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי קבוצת התובעים המאושרת, בקשר עם כל הטענות והעילות כאמור.
 
הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם
הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה ייעשו בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק. כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה, ובהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
אם יודיעו 1,000 איש או יותר מחברי הקבוצה על רצונם שלא יחול עליהם הסדר הפשרה, או אם יודיעו 1,000 או יותר מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה, הכל לפי הוראות סעיפים 18(ו), 19(ד)(2), 19(ד)(3) ו-11(א) לחוק ("הודעת פרישה"), יבוטל הסכם הפשרה ויראו את כל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו – כאילו לא היו.
עיון בהסכם הפשרה
 
הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי בלוד בימים א'-ה' בין השעות 08:30 ל- 13:30 וכן בתיאום מראש במשרדי באי כוח הצדדים, שפרטיהם לעיל ובאתר מרשתת של באי- כוח המשיבה
bit.ly/2EN5QmY
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד וזו מתפרסמת בהתאם להחלטתו. תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
  ____________             _____________        
      טל לביא, עו"ד              אורון שוורץ, עו"ד       
    ב"כ המבקש                   ב"כ המשיבה